Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Dne 20.1.2021 poslanci České republiky schválili vládní návrh novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích s některými pozměňovacími návrhy, která mimo jiné obsahuje zákaz dvojí kvality potravin. Podobnou úpravu obsahuje text novely zákona o ochraně spotřebitele, který byl vládou Poslanecké sněmovně předložen již 11.8.2020, avšak návrh této novely zůstává stále neprojednán.[1] Pokud se ale vrátíme k novele, která je tématem dnešního článku, dvojí kvalita potravin není jedinou zajímavostí možné nové právní úpravy.

Rasová klasifikace v Jihoafrické unii

Rasová klasifikace v Jihoafrické unii

Rasová klasifikace, jako nástroj apartheidní politiky, nachází své hlavní zákonné upevnění v roce 1950 v the Population Registration Act (dále jen PRA). Před rokem 1950 nenalezneme ústavní zakotvení členění ras, pouze nejednotnou úpravu v některých zákonných předpisech. Rasy byly členěny do dvou hlavních skupin, přičemž barevní a domorodci spadali do jedné skupiny.

Náhradní výživné

Náhradní výživné

Dne 31. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném), který nabude účinnosti dne 1. 7. 2021.

Zákon přináší novou pomoc rodinám s dětmi, kde se povinný rodič vyhýbá placení soudem stanoveného výživného, čímž neplní svou vyživovací povinnost a dostává tak rodinu do problematické (nejen) finanční situace.

Příspěvek na podporu zaměstnávání a očkování proti COVID-19

Příspěvek na podporu zaměstnávání a očkování proti COVID-19

Dne 23. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ošetřovné pro OSVČ za listopad

Ošetřovné pro OSVČ za listopad

Od 21. 12. je opět možné pro OSVČ čerpat ošetřovné za stanovené období od 1. listopadu do 30. listopadu 2020. Žádost je možné podat do 21. 1. 2021. Dle Ministerstva obchodu a průmyslu, které je k realizaci ošetřovného zmocněno nařízením vlády, je rozpočet pro ošetřovné 250 milionů korun českých a v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen. Ne úplnou novinkou je opětovná možnost čerpání ošetřovného s kompenzačním bonusem zároveň, jak bylo možné i na jaře. O podporu může žádat osoba výdělečně činná na hlavní činnosti. Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I a vyšším dle zákona o sociálních službách.

Nárok na ušlý zisk drobného podnikatele dle ÚS

Nárok na ušlý zisk drobného podnikatele dle ÚS

Senát Ústavního soudu dne 30.11.2020 vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 2 a Městského soudu v Praze, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na náhradu škody podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.