Možné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Možné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Poprvé za mnoho let zvažování změny úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, se návrh zákona (dokonce) na její zrušení dostal do 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Po novelizaci z roku 2016, která podstatně zasáhla do podoby daně, je plátcem daně kupující, resp. nabyvatel nemovité věci. Před zmiňovanou novelizací byl plátcem daně prodávající. Daň z převodu nemovitostí, jak se daň dříve nazývala, nahrazovala zrušený notářský poplatek z převodu nemovitostí. Kupující byl pouze ručitelem za uhrazení daně a často se stávalo, že právě on daň ve výsledku platil.

Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů "in favorem rei"

Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů "in favorem rei"

Ústavní soud se v květnu zabýval stížností proti usnesení Městského a Obvodního soudu v Praze, kde si stěžovatel nestandardně stěžoval proti příliš rychlému jednání orgánů činných v trestní řízení. Jeho blanketní stížnost proti usnesení o vzetí do vazby stihla být v neveřejném zasedání projednána rychleji, než mu vůbec bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení a než ji mohl řádně odůvodnit.

Zpřísnění trestů za týrání zvířat

Zpřísnění trestů za týrání zvířat

Medializovaná novela trestního zákoníku a trestního řádu č. 114/2020 Sb. nabyla účinnosti začátkem června. Po dlouhé cestě se Česká republika přidává ke státům, kterým není lhostejné nehumánní zacházení se zvířaty. Novelizace slibuje hlavně zpřísnění trestů u nejvíce závažných případů, které byly doposud často sankcionovány podmíněným trestem.

Měření teploty optikou Úřadu pro ochranu osobních údajů

Měření teploty optikou Úřadu pro ochranu osobních údajů

Onemocnění COVID-19 za posledních několik měsíců doslova transformovalo společnost v globálním měřítku. S rapidním šířením viru přišly postupné reakce vlád států, které se formou nařízení pokusily o stabilizování zhoršující se situace. Tato nařízení přinesla širokou škálu nových povinností či zákazů, od povinnosti nošení roušek na veřejnosti až po zákaz vycestování do zahraničí. V rámci prevence se rovněž v některých firmách a institucích rozšířila praktika měření tělesné teploty za účelem snazší identifikace potenciálně nakažených osob. Právě k tomuto fenoménu se nedávno vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na svých webových stránkách.

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s nákazou COVID-19

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s nákazou COVID-19

Dne 28.5.2020 byla prezidentem republiky podepsána již druhá novela zákona č. 159/2020, který nabyl účinnosti dne 14.4.2020, tzv. zákona o kompenzačním bonusu. Zákon se snaží reagovat na současnou situaci společnosti, díky níž došlo k výpadkům příjmu mnoha osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) a usiluje o poskytnutí pomoci těm, co splňují podmínky zákona. Pro svůj, některými nazývaný, úzký výběr těch, kdo na kompenzační bonus dosáhnou, je často kritizován. V následujících řádcích naleznete shrnutí, kdo a za jakých podmínek je nyní o bonus oprávněn žádat a o jaký okruh osob jej nejnovější novelizace rozšíří.

Právo na odstranění bolesti

Právo na odstranění bolesti

Článek 31 Listiny základních práv a svobod nám stanoví, že každý má právo na ochranu zdraví. Dne 28. dubna 2020 ve svém nálezu Ústavní soud konstatoval, že pod pojetí ochrany zdraví má být zahrnuto i právo na odstranění bolesti a zmírnění utrpení. Reagoval tak na ústavní stížnost ze dne 3. 12. 2018.