Dassonville

Dassonville

V dnešním článku představíme další stěžejní judikát, kterým se řídí právo EU. Dassonville, celým názvem Procureur du Roi vs. Benoît and Gustave Dassonville (8/74), je judikát Evropského soudního dvora z roku 1974, kterým soud podrobně definoval pojem opatření s rovnocenným účinkem jako kvantitativní opatření.

Agnoskace jako důkazní prostředek dle ÚS

Agnoskace jako důkazní prostředek dle ÚS

V trestním řízení je vyžadováno, aby obecné soudy dosáhly nejvyššího možného stupně jistoty, jenž lze od lidského poznání požadovat, a to přinejmenším na úrovni pravidla prokázání trestného činu bez důvodných pochybností. Jakkoli vysoký stupeň podezření není sám o sobě sto vytvořit zákonný podklad pro odsuzující výrok. Evropský soud pro lidská práva to shrnuje slovy, že princip presumpce neviny a z něho plynoucí zásada in dubio pro reo vyžadují, aby soudci "nevycházeli z předem pojatého přesvědčení, že obžalovaný spáchal čin, který je mu kladen za vinu, aby důkazní břemeno spočívalo na obžalobě a aby případné pochybnosti byly využity ve prospěch obžalovaného".

Van Gend en Loose

Van Gend en Loose

Van Gend en Loose je jeden z nejdůležitějších judikátů Evropského soudního dvora, neboť jím byl v roce 1963 zakotven princip přímého účinku, tedy použitelnost práva Evropské Unie.

Zásada přímého účinku nevyplývá z primárního evropského práva, nýbrž právě z rozhodnutí Van Gend en Loos. Jedná se o princip evropského práva, který zajišťuje přímou aplikovatelnost práva Evropské unie, kdy orgány členských států musí při aplikaci práva dát přednost přímopoužitelné normě EU před jakýmkoli vnitrostátním pravidlem, i když není pravidlo implementováno do vnitrostátního práva.[1]

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál

V rámci nového zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, o kterém jsme již v našich článcích informovali, byly přijaty i změny týkající se stravenkového paušálu a které začaly být účinné dne 1.1.2021. Stravenkový paušál se stal třetím způsobem zaměstnavatele, jak poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování. Do začátku roku se jednalo pouze o nepeněžní plnění formou stravenek a zajištění zvýhodněného firemního stravování.  Dnes si tedy nový stravenkový paušál představíme.

Nový zákon o odpadech

Nový zákon o odpadech

Začátkem roku vstoupila v účinnost některá ustanovení nového zákona o odpadech, který vyšel ve sbírce zákonů 16. prosince 2020. Zákon je konceptuálně stavěn jako soubor pravidel, ze kterých ovšem některé teprve postupně vejdou v účinnost.

Jedním z již nyní účinných ustanovení je paragraf 59 an věnující se „Komunálnímu odpadu a dalšímu odpadu v obecním systému“, který obcím stanoví povinnost nastavit obecní systém odpadového hospodářství pomocí obecně závazné vyhlášky.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Dne 26. 1. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jakožto výboru garančnímu.

Návrh zákona by měl upravit úhradovou regulaci ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, kdy by ortodontické výkony týkající se léčby fixními ortodontickými aparáty (rovnátky) měly být výkony hrazenými zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek.