Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Občanské právo

Obsahuje všechna práva a povinnosti, co jich člověk vymyslel. Rádi vás jejich houští provedeme. 

Vymáhání pohledávek

 • vymáhání pohledávek v jakémkoliv rozsahu
 • zastupování v soudních řízeních
 • úzká a efektivní spolupráce s exekutory při vymáhání pohledávek

Zastupování v soudních sporech

 • právní zastoupení ve všech typech soudních řízení od vymáhání dlužné částky, přes vyklizení nemovitostí až po náhradu škody a nemajetkové újmy 

Sousedské spory

 • zastupování při sporech o hranice pozemků
 • zastupování při omezování vlastnického práva – sporech z imisí
 • zastupování ve sporech o náhradu škody na pozemku

Věcná práva

 • smluvní převody vlastnictví nemovitostí
 • příprava smluv o právu stavby, služebnostech a reálných břemenech
 • zastavování nemovitostí, výmazy zástavních práv
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • vznik, ukončení a vypořádání spoluvlastnictví 

Dědické právo

 • zastupování v dědických řízeních
 • sepis závětí, dědických smluv
 • poradenství při řešení právních záležitostí spojených s dědictvím
 • vydědění

Závazkové právo

 • příprava všech typů smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, příkazní atd.)
 • příprava inominátních smluv
 • revize před uzavřením smlouvy
 • analýza rizik při volbě smluvního typu
 • příprava všech souvisejících dokumentů (dohody o změnách smluv, dodatky, výpovědi, odstoupení atd.)
 • směnky; vystavování, vymáhání, zastupování ve směnečném řízení

Spolkové právo

 • příprava dokumentace při zakládání spolků
 • nastavení mechanismů fungování orgánů spolku
 • zastupování před rejstříkovým soudem při zápisech do spolkového rejstříku
 • zrušení a likvidace spolků 

Bytové právo

 • sepis nájemních a podnájemních smluv
 • příprava výpovědí a výzev k plnění povinností před vypovězením nájmu
 • zastupování v řízeních o neplatnost výpovědi, v řízeních o dlužné nájemné, v řízeních o vyklizení bytu
 • poradenství ohledně zvyšování nájemného, údržby a oprav bytu, vadách bytu, vyrovnání při skončení nájmu atd.