Dětské dluhy - posílení role zákonných zástupců

Dětské dluhy - posílení role zákonných zástupců

Povahu hlavně preventivní má vládou dne 17.8.2020 schválený návrh zákona, který novelizuje občanský zákoník a občanský soudní řád. Návrh mířící do Poslanecké sněmovny, se snaží zabránit už samotnému vzniku tzv. dětských dluhů, které jsou v České republice nemalým problémem. V loňském roce bylo v ČR 2862 dětí a mladistvých s nesplacenými dluhy.1

Často dochází k zadlužení dětí například z důvodu nezaplacení pokuty v MHD, což následně může vést až k exekuci. Cílem novelizace je právě omezení takových případů a předcházení vzniku nových.

Návrhem zákona má být omezena možnost vymáhání peněžitých dluhů vzniklých z právního jednání nezletilého do výše jeho jmění ke dni nabytí svéprávnosti. Prostředkem zvýšení právní ochrany dětí má být i například novelizace § 32 odst. 2 - „Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich; to neplatí, pokud třetí osoba věděla, že si zástupci odporují.Dále nový odst. 2 v § 36 zavede pravidlo, že i když bude nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý jednat v určité záležitosti samostatně, bude možné podmínit, že následky právního jednání nastanou až souhlasem zákonného zástupce nezletilého uděleným v určené lhůtě, jinak ve lhůtě dvou týdnů od vyžádání.

S ohledem na ochranu práv věřitelů, chce návrh zavést ručení zákonného zástupce za dluhy jako nový institut, pokud tyto dluhy přesáhnou jmění nezletilého a pokud vznikly na základě právního jednání, ke kterému dal zákonný zástupce souhlas, či jej přímo za dítě učinil. Důsledkem pak má být nabytí zletilosti s dluhy.

V oblasti způsobilosti k protiprávnímu jednání se navrhuje učinit nezletilé mladší 15 let zásadně nezpůsobilé k náhradě škody, s ohledem na jejich obecnou faktickou neschopnost škodu nahrazovat.2

Obdobně mají být regulovány i smluvní pokuty. „K ujednání, kterým se zavázal k plnění smluvní pokuty nezletilý, který v době ujednání nedovršil patnácti let, se nebude přihlížetříká nový § 2048 odst. 2. Je třeba si povšimnout hranice 15 let jako stěžejní pro toto pravidlo.

Novelizace OSŘ předpokládá znemožnění vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání vůči nezletilému. Dále se zakotvuje judikaturou Ústavního soudu dovozená praxe doručování starším nezletilým – …; nezletilému účastníku, který dovršil patnácti let, se doručuje také tehdy, je-li zastoupen zákonným zástupcem podle § 22“.

 

[1https://www.e15.cz/domaci/pocet-zadluzenych-deti-klesa-jen-zvolna-je-to-zklamani-tvrdi-odbornici-1367575

[2https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBE7KPCPZ

Zdroj: Sněmovní tisk č. 984