Slider
Konec daňových rájů

Konec daňových rájů

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh zákona, který by měl zajistit transpozici Evropské směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii do českého právního řádu. Návrh slibuje minimalizaci tzv. excesivní daňové konkurence mezi státy (omezení tzv. race to the bottom[1] v oblasti korporátního zdanění). Zavedení minimální daně povede k tomu, že zisky velkých společností budou zdaněny alespoň na minimální efektivní úrovni 15 %. Směrnice nicméně stanoví výjimky ve vztahu k vybraným druhům entit.

Navrhovaný zákon je čistě transpozičním právním předpisem, který vedle transpozice pravidel stanovených směrnicí obsahuje pouze nezbytná ustanovení upravující vztah dorovnávacích daní k jiným částem právního řádu České republiky. Pravidla stanovená směrnicí jsou v navrhovaném zákoně transponována v podobě dvou nových přímých daní, a to přiřazované dorovnávací daně a české dorovnávací daně. Uvedené daně nejsou daněmi z příjmů, proto navrhovaný zákon výslovně upravuje zejména vztah dorovnávacích daní a daní z příjmů upravených zákonem o daních z příjmů, v případech, ve kterých by se systémy těchto dvou typů daní dostávaly do kolize. Z tohoto důvodu obsahuje též samostatnou speciální úpravu správy dorovnávacích daní. Subsidiárně se pak aplikuje daňový řád.

V rámci pokračujícího úsilí o ukončení daňových praktik nadnárodních skupin, které jim umožňují přesouvat zisky do států, kde nepodléhají žádnému nebo jen nízkému zdanění, rozšířila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) soubor mezinárodních daňových pravidel s cílem zajistit, aby nadnárodní skupiny platily spravedlivý podíl daní bez ohledu na to, kde působí. Tato pravidla byla posléze zakotvena na úrovni Evropské unie směrnicí Rady EU 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii, schválenou dne 14. prosince 2022.

Zdroj: sněmovní tisk č. 515

 

[1] fráze, která popisuje buď vládní deregulaci podnikatelského prostředí, nebo snížení sazeb daně z příjmu právnických osob, aby přilákala nebo udržela ekonomickou aktivitu v jejich jurisdikcích