Měření teploty optikou Úřadu pro ochranu osobních údajů

Měření teploty optikou Úřadu pro ochranu osobních údajů

98

Onemocnění COVID-19 za posledních několik měsíců doslova transformovalo společnost v globálním měřítku. S rapidním šířením viru přišly postupné reakce vlád států, které se formou nařízení pokusily o stabilizování zhoršující se situace. Tato nařízení přinesla širokou škálu nových povinností či zákazů, od povinnosti nošení roušek na veřejnosti až po zákaz vycestování do zahraničí. V rámci prevence se rovněž v některých firmách a institucích rozšířila praktika měření tělesné teploty za účelem snazší identifikace potenciálně nakažených osob. Právě k tomuto fenoménu se nedávno vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na svých webových stránkách.

Hned na úvod svého stanoviska označil ÚOOÚ měření tělesné teploty zaměstnanců a dalších osob vstupujících na pracoviště za „dosud bezprecedentní zásah do osobní integrity člověka s možným dopadem do osobnostních práv v případě nevpuštění do objektu“.

V tomto kontextu, jak poznamenal sám úřad, by připadala v úvahu subsumpce daného skutkového stavu pod ustanovení § 101 a § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle nichž je zaměstnavatel povinen pro zaměstnance vytvořit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a podmínky. Ustanovení § 101 odst. 5 zákoníku práce navíc dodává, že tato povinnost se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti.

Úřad dále upozorňuje, že zpracování tělesné teploty zaměstnance jako výslovná právní povinnost neexistuje, avšak „lze ho s přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením považovat za oprávněný zájem zaměstnavatele“, načež odkázal na článek 6. odst. 1 písm. f) a článek 9 odst. 2 písm. b) GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů). Tato ustanovení vytváří režim zákonnosti zpracování osobních údajů v konkrétně stanovených situacích, pod něž lze měření teploty před vstupem na pracoviště či do jiné instituce, dle názoru ÚOOÚ, podřadit.

Obecně však taková opatření považuje úřad v současném kontextu za oprávněná. Upozornil však, že takový postup je nutno průběžně posuzovat a vyhodnocovat jeho nutnost na základě široké škály kritérií, od charakteru pracoviště, počtu zaměstnanců až po objektivní a aktuální vývoj pandemie.

Na samotný závěr si ÚOOÚ přichystal nejdůležitější poselství. Dle názoru úřadu je totiž měření tělesné teploty takovým zásahem do osobní integrity jednotlivce, že by po skončení společensky mimořádného stavu mělo dojít k jeho zrušení kvůli nedůvodnosti takového opatření. Znovuzavedení by dle úřadu přicházelo v úvahu pouze v případě vzniku obdobné situace.

 

https://www.uoou.cz/ze-zdravotnictvi/ds-5141/archiv=1&p1=2611