Slider
Mimořádné odpuštění penále z dlužného sociálního pojištění

Mimořádné odpuštění penále z dlužného sociálního pojištění

V návaznosti na tzv. Milostivé léto byl do Senátu dne 18.5.2023 postoupen vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní sociální politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů.

Současná právní úprava umožňuje individuální zažádání o prominutí penále z pojistného na sociální zabezpečení dle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Individuální prominutí penále je podmíněno, kromě jiného, úhradou dlužného pojistného. V rámci posouzení se přihlíží ke skutečnosti, zda existuje ospravedlnitelný důvod, proč v minulosti došlo k pozdní úhradě pojistného. Exekuční náklady ovšem prominout nelze.

V podmínkách České správy sociálního zabezpečení je naprostá většina pohledávek vymáhána přímo příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení v rámci správní (daňové) exekuce podle daňového řádu a pouze zlomek pohledávek je vymáhán soudními exekutory (v roce 2021 bylo soudním exekutorům předáno pouze 0,5 % pohledávek). Velká část dlužníků, jejichž pohledávky jsou vymáhány veřejnoprávními subjekty v rámci správní (daňové) exekuce, proto nemohla v rámci Milostivého léta odpuštění penále řešení svých pohledávek využít. Navrhovaná právní úprava je tedy doplněním Milostivého léta a dává tak nejen fyzickým, ale i právnickým osobám šanci docílit odpuštění penále a exekučních nákladů.

Povinnost dlužníka zaplatit nezaplacené penále z pojistného nebo nezaplacené exekuční náklady zanikne dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, pokud dlužník zaplatí dlužné pojistné. Stanoví se datum, ke kterému bude zpětně zjištěna výše dluhu pojistného na sociální zabezpečení (jistina), penále a exekuční náklady. Pokud bude dlužná jistina uhrazena v zákonem stanoveném období, nebo dlužník požádá o splátkový kalendář a tento dluh ve stanovené výši a daných termínech uhradí, budou dlužné penále a případné exekuční náklady mimořádně odpuštěny. Dlužník si může ověřit aktuální výši dlužného pojistného, penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů prostřednictvím elektronické aplikace.

Zdroj: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKUGT88V/