Slider
Nová definice znásilnění

Nová definice znásilnění

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh zákona, který reaguje na úkol obsažený v návrhu Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023-2026. V případě přijetí návrhu by mělo dojít hlavně k podstatné novelizaci trestního zákoníku v hlavě třetí Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.

Trestný čin znásilnění je upraven v § 185 TZ. Definičním znakem znásilnění je dle stávající právní úpravy použití násilí, pohrůžky násilí, pohrůžky jiné těžké újmy, případně zneužití bezbrannosti oběti. Zahrnuje v sobě jak donucení a zneužití bezbrannosti k méně závažným sexuálním praktikám, tak i donucení a zneužití bezbrannosti k souloži nebo pohlavnímu styku provedenému srovnatelným způsobem (zejména anální a orální sex), které je přísněji trestné. Návrh ovšem představuje rozdělení stávajícího činu znásilnění pod dva trestné činy, kdy znásilnění jako takové, by se omezilo pouze na soulož a jiný pohlavní styk provedený obdobným způsobem (na tzv. penetrační činy). Méně závažné sexuální praktiky (nepenetrační povahy) by se vyčlenily do samostatného nového trestného činu sexuálního útoku.

Nové znění zvlášť závažného zločinu znásilnění, by mělo být stavěno na nové koncepci nekonsensuálního pohlavního styku. Kdo s jiným proti jeho vůli vykoná soulož nebo jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

Takovouto definici přijalo již 15 evropských států na základě Istanbulské úmluvy. Mezi státy, které redefinici znásilnění již přijali, patří: Belgie, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Island, Irsko, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené Království: Anglie a Wales. Česká republika Úmluvu podepsala, dosud však neratifikovala. Senát se v nedávné době vyjádřil, že jde o nadbytečný ideologický dokument a ratifikovat ji přímo odmítl.[1]

Zdroj: https://apps.odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCUSEM5LD/

[1] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nadbytecny-ideologicky-dokument-istanbulska-umluva-senat-ratifikace-ne_2308221424_nel