Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Dne 20.1.2021 poslanci České republiky schválili vládní návrh novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích s některými pozměňovacími návrhy, která mimo jiné obsahuje zákaz dvojí kvality potravin. Podobnou úpravu obsahuje text novely zákona o ochraně spotřebitele, který byl vládou Poslanecké sněmovně předložen již 11.8.2020, avšak návrh této novely zůstává stále neprojednán.[1] Pokud se ale vrátíme k novele, která je tématem dnešního článku, dvojí kvalita potravin není jedinou zajímavostí možné nové právní úpravy.

Potravinou živočišného původu bude s největší pravděpodobností i hmyz určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků, dle budoucího znění zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čímž se oficiálně otevírá cesta pro české podnikatele a hmyzu, jako potravinářskému výrobku.

Jedním ze schválených pozměňovacích návrhů bylo nahrazení spojení „česká potravina“ a „vyrobeno v České republice“ termínem „potravina z krátkého dodavatelského řetězce“, což znamená potravina vyrobená ze surovin, které pocházejí z území České republiky. U surovin rostlinného původu se tím myslí vypěstování, zpracování a zabalení, u surovin živočišného původu se jedná o narození zvířat, odchov, chov, výkrm, poražení a zpracování na území České republiky. Termín „potravina z krátkého dodavatelského řetězce“ je tedy novým delším označením pro „českou potravinu“.

Další novinkou pro české potraviny je stanovení kvót pro jejich podíl na českém trhu. Provozovatel potravinářského podniku provozující maloobchod bude povinen zajistit, aby podíl vybraných základních potravin z krátkého dodavatelského řetězce uvedených v příloze zákona a splňujících stanovená kritéria, prodaných konečným spotřebitelům činil v každé jím provozované maloobchodní provozovně minimálně 55 % v kalendářním roce 2022, až postupně minimálně 73 % v kalendářním roce 2028. Tato povinnost se nebude vztahovat na prodej potravin v maloobchodních provozovnách s prodejní plochou do 400 m2. Přestože se tedy české potraviny již nesmějí jmenovat „české potraviny“, dle návrhu novely by měly postupně na českém trhu začít tvořit monopol.

Naopak povinností již dle zákona nebude, aby provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny v provozovně s prodejní plochou větší než 400 m2 , daroval charitě i prošlé  nápoje s obsahem alkoholu nad 0,5 % objemových, které nyní spadají pod povinnost darovat prošlé potraviny.  Tedy veškeré alkoholické nápoje, neboť právě takto je definován alkoholický nápoj v §2 písm. f) v zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

 

 

[1] Sněmovní tisk č. 967, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=967

Zdroje: sněmovní tisk č. 502, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=502, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek