Nový zákon o odpadech

Nový zákon o odpadech

Začátkem roku vstoupila v účinnost některá ustanovení nového zákona o odpadech, který vyšel ve sbírce zákonů 16. prosince 2020. Zákon je konceptuálně stavěn jako soubor pravidel, ze kterých ovšem některé teprve postupně vejdou v účinnost.

Jedním z již nyní účinných ustanovení je paragraf 59 an věnující se „Komunálnímu odpadu a dalšímu odpadu v obecním systému“, který obcím stanoví povinnost nastavit obecní systém odpadového hospodářství pomocí obecně závazné vyhlášky.

Díky němu by mělo dojít ke splnění povinností obce jako například určení místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Obec ale zároveň není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti provedení jejich recyklace.1 Toto pravidlo zároveň slouží jako ukázka konstrukce zákona a pozdější účinnosti některých částí.

Podle § 156 odst. 3 platí, že obec může za poplatkové období 2021 vybírat poplatek za komunální odpad, který zavedla přede dnem nabytí účinnosti nového zákona. Pro poplatkové povinnosti u tohoto poplatku, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé v poplatkovém období 2021, se použije zákon č. 185/2001 Sb. Obecně závazná vyhláška, kterou obec zavedla tento poplatek, pozbývá platnosti nejpozději 31. prosince 2021. Do konce roku má tedy obec čas, aby v souladu s obecním systémem nastavila nové poplatky. Ty jsou nyní určeny pouze zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který dává obcím možnost volby mezi dvěma druhy poplatků. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, jehož výše činí maximálně 1200 Kč a jedná se tedy o pevnou částku, kterou si určí obec.2 Druhou možností je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jehož konečná výše je určena na základě skutečného množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen na určená místa a obec dále vybírá z dalších specifikací pro určení základu poplatku.3

 

 

1 § 59 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

2 § 10h odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.

3 § 10k zákona č. 565/1990 Sb.