Ochrana Antarktidy a ochrana před následky sucha

Ochrana Antarktidy a ochrana před následky sucha

Z důvodu klimatické krize, se kterou se svět potýká, je třeba přijímat nové a novelizovat staré zákony tak, aby reagovaly na dnešní kritický stav. Poslanecká sněmovna dne 18.9.2020 schválila vládní návrh novely vodního zákona, který má pomoci v boji se suchem, jež posední roky sužuje Českou republiku. O tři dny později schválila vláda návrh novely zákona o Antarktidě, tak aby byl v souladu s dnešní podobou Smlouvy o Antarktidě, jíž smluvní stranou jsme.

Obsahem návrhu novelizace vodního zákona je nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody. Návrh nově tyto pojmy i definuje. Sucho je novelizací definováno jako hydrologické sucho, tedy výkyv hydrologického cyklu, který vzniká zejména v důsledku deficitu srážek a projevuje se poklesem průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních vod. Stav nedostatku vody bude vyhlášený dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a vydávat další opatření.

Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí budou společně tvořit plán pro zvládání sucha a případného stavu nedostatku vody. Stav nedostatku vody bude vyhlašovat komise pro sucho kraje zřízená a svolaná hejtmanem kraje. Tato komise při stavu nedostatku vody bude vydávat opatření podle povahy věci formou rozhodnutí nebo opatření obecné povahy.

Návrh novely zákona o Antarktidě upravuje odpovědnost za ekologické havárie, v souladu se změnou přílohy II, přílohou VI a dalšími právními akty přijatými podle čl. IX odst. 1 Smlouvy o Antarktidě (Madridský protokol). Ten, kdo provozuje určitou činnost na území Antarktidy, bude povinen před zahájením činnosti v Antarktidě vypracovat pohotovostní plán obsahující nápravná opatření pro případ nehod s možným nepříznivým dopadem na životní prostředí Antarktidy nebo závislé a přidružené ekosystémy. V případě vzniku ekologické havárie budou provozovatel nebo české osoby povinni okamžitě a účinně zasáhnout proti ekologické havárii způsobené jejich činností a informovat o ní Ministerstvo životního prostředí.

Návrh se týká i cestovního ruchu a reguluje například počet osob vystupujících na pevninu Antarktidy z plavidel.

Zdroje: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBNYA7P60

            Sněmovní tisk č. 556