Slider
Předběžné opatření ve prospěch dítěte

Předběžné opatření ve prospěch dítěte

V zákoně o zvláštních řízeních soudních nalezneme speciální předběžné opatření ve věci péče soudu o nezletilé, jež soud vydává v situaci pro dítě mimořádně závažné. Ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením upraví poměry dítěte tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí.

Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav a v neposlední řadě i rozumovou vyspělost. Od 1.1.2025 platí, že u dětí do dovršení tří let je vhodným výchovným prostředím pouze péče fyzické osoby. Malé děti tedy dále nebudou umísťovány do ústavní péče. Předběžným opatřením lze svěřit dítě i do pěstounské péče na přechodnou dobu, po kterou rodič nemůže dítě ze závažných důvodů vychovávat, nebo po jejímž uplynutí lze dítě svěřit do péče před osvojením, dát souhlas rodiče s osvojením či rozhodnout o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení.

Přestože řízení dle ZŘS jdou z pravidla zahájit i bez návrhu, předběžné opatření, jímž má být nařízeno umístění dítěte mimo péči rodičů nebo péči osoby dítěti příbuzné či blízké, může soud nařídit jen na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pokud nezletilý nemá zákonného zástupce, nebo ten ho v řízení nemůže zastupovat, jmenuje mu obecný soud dítěte opatrovníka. O návrhu na předběžné opatření rozhoduje soud bezodkladně. Pokud soud rozhodnutí vydá až po uplynutí 24 hodin od zahájení řízení, musí v odůvodnění uvést skutečnosti, pro které nebylo možné rozhodnout dříve. Rozhodnutí je vykonatelné jeho vydáním.

Zdroj: § 452 an z.č. 292/2013