Příspěvek na podporu zaměstnávání a očkování proti COVID-19

Příspěvek na podporu zaměstnávání a očkování proti COVID-19

Dne 23. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smyslem zákona je úhrada očkování proti onemocnění COVID-19 v systému veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví je za účelem zajištění očkování pacientů na území České republiky proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS CoV-2 oprávněno zajistit distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 pořízených z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C (2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech. Zákon řeší také náhradu újmy způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19. Stát nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle tohoto zákona, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem, došlo-li následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, obdobně.

Následně byl dne 31. 12. 2020 vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním poselstvím zákona je, že v době platnosti mimořádného opatření při epidemii se nebude po zaměstnavateli vyžadovat prokazování podmínky bezdlužnosti podle § 118 odst. 3 a § 78a odst. 4 zákona o zaměstnanosti.

Při stanovení výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se dočasně bude započítávat i náhrada mzdy nebo platu poskytnutá zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele dle § 78a odst. 2 písm. c) ZamZ.

 

Zdroj:

zákon č. 586/2020 Sb., zákon č. 569/2020 Sb.