Stravenkový paušál

Stravenkový paušál

V rámci nového zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, o kterém jsme již v našich článcích informovali, byly přijaty i změny týkající se stravenkového paušálu a které začaly být účinné dne 1.1.2021. Stravenkový paušál se stal třetím způsobem zaměstnavatele, jak poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování. Do začátku roku se jednalo pouze o nepeněžní plnění formou stravenek a zajištění zvýhodněného firemního stravování.  Dnes si tedy nový stravenkový paušál představíme.

Stravenkový paušál je přímá peněžitá platba, kterou zaměstnavatel může nově poskytovat svým zaměstnancům na jejich účet, bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu.

Stravenkový paušál je součástí tzv. daňového balíčku, protože hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu (stravenkový paušál) podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, jsou osvobozeny od daně z příjmu.2 

Jakákoli částka poskytnutá zaměstnanci nad tuto hranici pak bude podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti. Z částky stravenkového paušálu rovněž není odváděno žádné pojistné, pokud je dodržen uvedený limit. Zaměstnavatel ovšem může uplatnit poskytnutý příspěvek na stravování jako daňově uznatelný náklad v plné výši bez omezení.3 

Zaměstnavatelé na stravenkovém paušálu získají výhodu v tom, že jim odpadnou styky a z nich vyplývající poplatky stravenkovým společnostem. Zaměstnanci pak větší svobodu ve výběru místa, kde se chtějí stravovat, neboť stravenky nejsou uplatnitelné všude.

 

 

1 236 odst. 2 zákona č. 262/2006

6 odst.9 písm.b) zákona č. 586/1992

24 odst. 2 písm. j) bod 5. zákona č. 586/1992