Úřad evropského veřejného žalobce

Úřad evropského veřejného žalobce

107

Mnozí již jistě zaregistrovali existenci nového trestněprávního institutu a dalšího nástroje Evropské unie pro boj nejen s korupcí, Úřad evropského veřejného žalobce (dále jen Úřad). Dne 27. 7. 2020 jmenovala Rada EU evropské žalobce, kteří po boku evropské nejvyšší žalobkyně Laury Codruțy Kövesiové započnou svou činnost společně s celým úřadem v listopadu 2020. Za Českou republiku byl jmenován Mgr. Petr Klement, který nyní působí na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně.

[1]

 

S blížícím se začátkem fungování Úřadu je vhodné si tento institut blíže představit.

Myšlenka užší spolupráce členských států v boji proti podvodům v rámci EU začala nabývat konkrétní podoby v roce 2017, kdy se 16 z nich dohodlo na zřízení Úřadu. Nyní se činnosti Úřadu účastní již 22 států.

Každý rok přichází kvůli přeshraničním podvodům rozpočty členských států nejméně o 50 miliard EU na příjmech z DPH, a společně se zneužíváním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, jde o obrovské finanční úniky.

Doposud mohly takové trestné činy vyšetřovat pouze vnitrostátní orgány. Jejich pravomoc však končí na hranicích státu, tudíž mají státní zástupci v jednotlivých zemích jen omezené možnosti. Úřad má tyto překážky ve vyšetřování překonat díky své pravomoci vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující nebo ohrožující finanční zájmy EU. Posláním Úřadu bude vedení přeshraničního vyšetřování podvodů s finančními prostředky EU nad 10 000 eur nebo přeshraniční podvody s DPH se škodou převyšující 10 milionů eur.

Úřad bude fungovat na principu spolupráce s vnitrostátními donucovacími orgány a dále s ostatními subjekty EU, jako je například Europol a Eurojust.

Jak bylo již nastíněno výše, Úřad bude mít dvouúrovňovou strukturu, která se dělí na na strategickou a operativní úroveň.

V strategické úrovni nalezneme evropského nejvyššího žalobce, který bude odpovídat za řízení Úřadu a organizaci jeho práce. V této funkci byla 14. 10. 2019 potvrzena Laura Codruța Kövesiová. A dále zde budou evropští žalobci, kteří budou pověřeni přijímáním rozhodnutí o strategických otázkách a společně s nejvyšší žalobkyní budou tvořit kolegium. V rámci prozatímních pravidel pro první funkční období budou evropští žalobci z Řecka, Španělska, Itálie, Kypru, Litvy, Nizozemska, Rakouska a Portugalska, což bylo stanoveno losem, zastávat svou funkci po tříleté funkční období, které nelze obnovit.

Operativní úroveň zahrnuje evropské pověřené žalobce, kteří budou mít za úkol odpovídat za vedení vyšetřování trestných činů, a dále stálou komoru, která bude sledovat a řídit jednotlivá vyšetřování a přijímat operativní rozhodnutí.

V listopadu by měl tedy Úřad zahájit stíhání a vyšetřování trestných činů poškozujících nebo ohrožujících rozpočet EU jako jsou podvody, korupce, praní peněz a přeshraniční podvody v oblasti DPH.

 

[1] Ceska-justice.cz [online]. [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2020/08/petr-klement-je-evropskym-verejnym-zalobcem-urad-je-podle-nej-prulomem-v-trestnim-pravu/

Zdroj: www.consilium.europa.eu, Úřad evropského veřejného žalobce