Vyjádření obžalovaného ve světle novelizace trestního řádu

Vyjádření obžalovaného ve světle novelizace trestního řádu

Zákon č. 333/2020, který je účinný od 1. 10. 2020 přinesl mimo jiné novou možnost procesního postupu při hlavním líčení, jež by měl urychlit rozhodování. Užití vyjádření obžalovaného k obžalobě není institutem novým, ale novelizací bylo toto právo rozšířeno.

Obžalovaný se mohl i v již neúčinném znění trestního řádu vyjádřit ke všem skutečnostem, jež jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich (§ 33 odst. 1 trestního řádu). Tedy i po zahájení projednávání věci před soudem v hlavním líčení mohl obžalovaný sám nebo prostřednictvím obhájce podat soudu své písemné vyjádření. Nyní tak však může učinit na výzvu soudu doručenou spolu s opisem obžaloby dle nového § 196. Předseda senátu spolu s doručením opisu obžaloby upozorní obžalovaného, že má právo se v jím stanovené lhůtě vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, například zejména zda se cítí být nevinen nebo vinen spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě a z jakých důvodů.1

Právo vyjádřit se k obžalobě ústně a přímo před soudem, má nově obžalovaný díky novelou do trestního řádu začleněných § 206a a následujících. Po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného vyzve předseda senátu obžalovaného, aby se vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména zda se cítí být nevinen nebo vinen spácháním skutku popsaného v obžalobě, zda souhlasí s popisem tohoto skutku a jeho právní kvalifikací, zda souhlasí s navrženým trestem a které skutečnosti považuje za nesporné. Předseda senátu musí poučit obžalovaného o následcích takového prohlášení. Předseda senátu se jej dotáže, zda setrvává na svém písemném vyjádření nebo zda je chce nějakým způsobem změnit. Obhájce obžalovaného může za svého klienta toto vyjádření po zahájení hlavního líčení učinit, i když se hlavní líčení koná v nepřítomnosti obžalovaného, nemůže za klienta však učinit doznání nebo prohlášení viny.2

Takovéto vyjádření obžalovaného a postup soudu může vést k uzavření dohody o vině a trestu, a to za přítomnosti všech stran u hlavního líčení.3

 

1(§ 196, Zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Čl. III)

2(§ 206a, Zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Čl. III)

3(§ 206b, Zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Čl. III)