Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s nákazou COVID-19

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s nákazou COVID-19

130

Dne 28.5.2020 byla prezidentem republiky podepsána již druhá novela zákona č. 159/2020, který nabyl účinnosti dne 14.4.2020, tzv. zákona o kompenzačním bonusu. Zákon se snaží reagovat na současnou situaci společnosti, díky níž došlo k výpadkům příjmu mnoha osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) a usiluje o poskytnutí pomoci těm, co splňují podmínky zákona. Pro svůj, některými nazývaný, úzký výběr těch, kdo na kompenzační bonus dosáhnou, je často kritizován. V následujících řádcích naleznete shrnutí, kdo a za jakých podmínek je nyní o bonus oprávněn žádat a o jaký okruh osob jej nejnovější novelizace rozšíří.

Nárok na kompenzační bonus mají osoby splňující podmínky § 2, tedy OSVČ ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, přičemž zahrnuty jsou jak osoby, které tuto činnost vykonávají jako hlavní, tak osoby, které ji vykonávají jako činnost vedlejší. Pokud ovšem nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech. Pedagogická činnost je z ustanovení výjimkou.

Po nabytí účinnosti novelizace se v zákoně nově objeví §2a a 2b, které budou upravovat otázku fyzické osoby společníka společnosti s ručením omezeným jako subjektu kompenzačního bonusu, při splnění zákonných podmínek. Mimo jiné, že výše zmíněná s.r.o. má nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Dalšími podmínkami pro získání bonusu je, že žadatel byl ke dni 12. března 2020 osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění nebo byl žadatel osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.

Základním předpokladem získání kompenzačního bonusu dle § 1 a 3 tohoto zákona je, pokud žadatel nemohl samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Předmět kompenzačního bonusu blíže upravuje právě § 3, který uvádí jako podmínku získání bonusu například nutnost uzavření provozovny subjektu kompenzačního bonusu či omezení jejího provozu, nebo péči o dítě - vzhledem k celostátnímu uzavření škol.

V § 5 nalezneme určení tzv. bonusového období. Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Maximální výše bonusu tedy činí 25 000 Kč za první bonusové období a 19 500 Kč za druhé bonusové období. Výměra odpovídá součinu denní výše bonusu a počtu dní v rámci stanoveného období.

 

zákon č. 159/2020

přijatý návrh novelizace zákona č. 159/2020