Zpřísnění trestů za týrání zvířat

Zpřísnění trestů za týrání zvířat

85

Medializovaná novela trestního zákoníku a trestního řádu č. 114/2020 Sb. nabyla účinnosti začátkem června. Po dlouhé cestě se Česká republika přidává ke státům, kterým není lhostejné nehumánní zacházení se zvířaty. Novelizace slibuje hlavně zpřísnění trestů u nejvíce závažných případů, které byly doposud často sankcionovány podmíněným trestem.

Konkrétní podoba novely spočívá především v přidání nového trestu „Zákaz držení a chovu zvířat“, který je upraven v podobě nových paragrafů v rámci trestního zákoníku 74a a 74b.  Soud může uložit trest zákazu držení a chovu zvířat až na deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře. Trest zákazu držení a chovu zvířat jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Trest zákazu držení a chovu zvířat spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře.

Dále došlo k zpřísnění sazeb u trestu odnětí svobody u trestného činu týrání zvířat, který je zakotven v §302 trestního zákoníku. Nově lze uložit trest odnětí svobody v délce trvání dvě léta až šest let, pokud pachatel čin spáchá například na větším počtu zvířat, nebo činem způsobí zvířeti smrt.

Dále přibyl paragraf 302a upravující nový trestný čin „Chov zvířat v nevhodných podmínkách“, který konkrétně v odstavci jedna říká:

„Kdo chová větší počet zvířat v nevhodných podmínkách a tím ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

Právní norma reaguje na potřebu ochrany společenského zájmu na zákazu tzv. množíren. V mediálním a celospolečenském pojetí se termínem „množírna“ obvykle označuje velkochov anebo hromadění zvířat, tj. doposud právem blíže nedefinovaný způsob chovu, resp. držení psů, který je v praxi často uskutečňován pro komerční účely a který doprovázejí některé závadné jevy.1

 

1 https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/nova-pravidla-pro-zajmove-chovy-psu-a-kocek

 2 zákon č.114/2020 Sb.