Slider
Náhrada škody zaměstnavatelem

Náhrada škody zaměstnavatelem

Dne 13.6.2023 zamítl Nejvyšší soud dovolání žalovaného, který brojil proti rozsudku obecných soudů, dle kterých měl žalobkyni zaplatit 71 000 Kč s příslušenstvím. Jednalo se o situaci zanedbání prevenční povinnosti zaměstnavatele předcházet škodám.

Náhrada nákladů za výživu ve vegetativním stavu

Náhrada nákladů za výživu ve vegetativním stavu

V soudních řízeních může nastat situace, kdy zákon explicitně neupravuje domáhaný nárok. V takovém případě soudy nejsou ve svém rozhodování vázány doslovným zněním zákona, ale smí a musí se od něj odchýlit ve svém výkladu. Pokud tak vyžadují ústavní principy, účel zákona i obecná spravedlnost. Ústavní soud proto zrušil rozsudky obecných soudů, kterými bylo porušeno právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny a na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Soudnictví ve věcech mládeže

Soudnictví ve věcech mládeže

V říjnu roku 2020 rozhodl Evropský výbor pro sociální práva, že česká právní úprava v oblasti řízení ve věcech dětí mladších 15 let, vykazuje konkrétní nedostatky. Poslanecké sněmovně byl nyní předložen návrh novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže, který by měl nedostatky napravit.

Náhradní výživné

Náhradní výživné

V České republice funguje institut náhradního výživného. Jedná se o sociální dávku, která se vyplácí nezaopatřenému dítěti v případě, že mu povinnou osobou není hrazeno stanovené výživné, či mu je hrazeno pouze částečně. Poskytnutí dávky je podmíněno probíhajícím vymáhacím řízením na výživné (exekuce, řízení o soudním výkonu rozhodnutí). Podmínka probíhajícího řízení zajišťuje státu jistotu aktivity žadatele a zamezení zbavení se odpovědnosti přenesením na stát.

Zákon o podpoře v bydlení

Zákon o podpoře v bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá tento podzim předložit vládě návrh zákona o podpoře bydlení. Dle MMR hrozí více jak milionu obyvatel České republiky ztráta bydlení s tím, že konkrétně 154 tisíc obyvatel se již nachází v bytové nouzi. MMR slibuje systémové řešení a snížení počtu lidí v bytové nouzi. Dle harmonogramu by v případě přijetí zákon nabyl účinnosti v druhé polovině roku 2025.

Názor dětí při svěření do péče

Názor dětí při svěření do péče

Ústavní soud v červnu tohoto roku zamítl stížnost, kterou se otec dvou dcer domáhal zrušení rozsudků okresního a krajského soudu, které svěřily dcery do výlučné péče matky. Ústavní soud přitom již v té samé věci rozsudky obecných soudů zrušil s tím, že byl nedostatečně zjištěn zájem dětí. Soudy věc znovu projednaly a dospěly k takřka stejnému výsledku. Otec znovu podal stížnost k ÚS. Tentokrát dal však ÚS za pravdu soudům a konstatoval, že k porušení práv stěžovatele nedošlo.