Slider
Předběžné opatření ve prospěch dítěte

Předběžné opatření ve prospěch dítěte

V zákoně o zvláštních řízeních soudních nalezneme speciální předběžné opatření ve věci péče soudu o nezletilé, jež soud vydává v situaci pro dítě mimořádně závažné. Ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením upraví poměry dítěte tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí.

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší

Ústavní soud dne 16. 5. 2023 vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a soudní ochranu.

Stěžovatel se v řízení před obecnými soudy domáhal poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, spočívající v silném stresu a obavách o zdraví své i členů rodiny a celkově zhoršené kvalitě života.

Pojistitel a exekuce

Pojistitel a exekuce

V případě autonehody disponovala dovolatelka exekučním titulem, který zavazoval povinného k úhradě částky 500 000 Kč jako náhrady nemajetkové újmy, která byla způsobena úmrtím v důsledku autonehody. Povinný měl ovšem uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Pojišťovně se soudem přiznaná částka půl milionu zdála nepřiměřeně vysoká, a proto uzavřela s poškozenou dohodu o narovnání s obsahem takovým, že poškozené vyplatí pouze částku 400 000 Kč. S tímto bylo zahájeno exekuční řízení vůči povinnému na zbylých 100 000 Kč.

Moderační právo a náklady řízení

Moderační právo a náklady řízení

Občanský soudní řád obsahuje ustanovení možného užití moderačního práva soudem v úpravě nákladů řízení. Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu účastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo z části přiznat.[1] Naproti tomu základní úprava náhrady nákladů řízení pracuje s pojmem účelnosti uplatňování nákladů.[2]

Mimořádné odpuštění penále z dlužného sociálního pojištění

Mimořádné odpuštění penále z dlužného sociálního pojištění

V návaznosti na tzv. Milostivé léto byl do Senátu dne 18.5.2023 postoupen vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní sociální politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů.

Neurčitost usnesení valné hromady

Neurčitost usnesení valné hromady

Nejvyšší soud dne 9.2.2023 zamítl dovolání týkající se vyřešení otázek hmotného práva, které měly být dovolacím soudem posouzeny jinak, respektive které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny a sice otázek: 1) zda je usnesení valné hromady, kterým měli být pověřeni jednatelé společnosti, aby pokračovali v přípravě projektu rozdělení společnosti odštěpením, „nicotné“, a 2) zda lze podat určitý protest proti neurčitému usnesení valné hromady.