Slider
Zlepšení životních podmínek skotu

Zlepšení životních podmínek skotu

Dne 17. 3. 2023 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády týkající se možnosti získání dotací z prostředků Evropské unie skrze Státní zemědělský intervenční fond. Cílem nařízení vlády je stanovit podmínky pro vyplácení dotací na zlepšení dobrých životních podmínek zvířat. Žadatelem o poskytnutí dotace může být fyzická nebo právnická osoba, která ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace chová minimálně pět velkých dobytčích jednotek dojnic evidovaných v ústřední evidenci, případně chová minimálně tři velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci. Nařízení se týká hospodářství, které není zařazeno v systému ekologického zemědělství. Žádost se podává do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti. Žádost musí obsahovat prohlášení žadatele o zavázání se k dodržování pravidel podmiňujících vyplácení platby zemědělcům.

Svoboda pohybu

Svoboda pohybu

V lednu letošního roku zrušil Ústavní soud rozsudky obecných soudů, týkajících se události, která se udála v roce 1989. Stěžovatelovi byla způsobena újma tím, že dne 21. 7. 1989 byl jako občan bývalé Německé demokratické republiky zatčen při pokusu přejít hranice z ČSSR do Spolkové republiky Německo a byl přitom postřelen československými pohraničníky. V návaznosti na to byl převezen do Vojenské nemocnice Plzeň a poté byl předán bezpečnostním orgánům Německé demokratické republiky. Stěžovatel byl přitom účasten soudní rehabilitace ve vztahu k nezákonnému omezení osobní svobody souvisejícímu s jeho zadržením.

Moderace smluvní pokuty

Moderace smluvní pokuty

Podle § 2048 odst. 1 OZ platí, že ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Dále dle § 2051 OZ může soud nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.

Mimořádné odpuštění některých daňových dluhů

Mimořádné odpuštění některých daňových dluhů

Po Milostivém létu, přichází vláda s návrhem zákona, jehož obsahem by byl mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním a mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně.

Předsmluvní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Žalovaný, město Hradec Králové, odmítlo uzavřít kupní smlouvu o koupi cyklověže, jež provozovala žalobkyně. Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala zaplacení 5 500 000 Kč s příslušenstvím, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Neshledal opodstatněným nárok na náhradu škody způsobené ukončením jednání o uzavření smlouvy.

Novinky v odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Novinky v odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Dne 3.2.2022 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Nařízení je formou implementace směrnice 2011/83/EU ze dne 25. října 2011.