Slider
Předsmluvní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Žalovaný, město Hradec Králové, odmítlo uzavřít kupní smlouvu o koupi cyklověže, jež provozovala žalobkyně. Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala zaplacení 5 500 000 Kč s příslušenstvím, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Neshledal opodstatněným nárok na náhradu škody způsobené ukončením jednání o uzavření smlouvy.

Novinky v odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Novinky v odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Dne 3.2.2022 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Nařízení je formou implementace směrnice 2011/83/EU ze dne 25. října 2011.

Zastavení řízení a svéprávnost

Zastavení řízení a svéprávnost

Nejvyšší soud často řeší právní otázky, které dosud nebyly zodpovězeny, a sjednocuje tím judikaturu. Právní ustanovení mohou mít často nejasný význam a v odborné veřejnosti proto existuje i třeba několik odlišných názorů na jejich výklad. Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena.[1]

Odtah vozidla a náhrada škody

Odtah vozidla a náhrada škody

K Nejvyššímu soudu se dostal případ, kdy byla nejasná pasivní legitimace žalovaného. K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. 11. 2021, potvrdil zamítavý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7. Rozhodl tak o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala po žalovaném (původně proti předchozímu majiteli vozu) zaplacení nákladů na odtah a parkování motorového vozidla. Soud přitom vyšel z nesporných tvrzení účastníků, že vozidlo bylo odtaženo dne 4. 9. 2017 pro porušení zákazu zastavení a stání na vyhrazeném parkovišti, jež nebylo pro předmětné vozidlo vyhrazeno. Háček se ovšem skrýval v osobě vlastníka.

Pravomoc prezidenta ČR

Pravomoc prezidenta ČR

V pátek 27. 1. 2022 proběhlo druhé kolo volby prezidenta České republiky a již mámě nově zvolenou hlavu státu. Po proběhlých kampaních posledních týdnů a jejich předvolebních slibů je důležité si uvědomit, jakými pravomocemi prezident vlastně disponuje a co mu Ústava žádným způsobem nedovoluje. Výběr kandidáta nelze řídit pouze důvěrou v ústavou nepodloženými sliby a prohlášeními, pro které ale budoucí nový prezident nemá žádné nástroje na jejich reálné splnění. Prezident není vládce a má Ústavou danou pravomoc k výkonu své činnosti. Vysluhující prezident Miloš Zeman byl často odbornou veřejností probírán kvůli své činnosti praeter legem v místech, kde Ústava nestanovuje pravomoc doslovně. Nynější sliby některých kandidátů letošních voleb o „odvolání vlády“ dosahují ovšem nového stupně absurdity.

Změna zákona o silničním provozu

Změna zákona o silničním provozu

Vláda ukončila připomínkové řízení k návrhu na změnu zákona o silničním provozu a dalších zákonů. Návrh si klade za cíl především zvýšit bezpečnost silničního provozu a provést revizi správních trestů, které mají v dnešní době již nedostatečnou preventivní funkci. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu by mělo vést nejen zpřísnění správních trestů za závažná porušení pravidel silničního provozu, ale i celkové nastavení sazeb správních trestů tak, aby důsledně odpovídaly typové závažnosti přestupků.