Slider
Podvod na DPH

Podvod na DPH

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobkyně společnosti Trímet Prag, s.r.o., proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství.

Správce daně vyměřil žalobkyni platebními výměry daň z přidané hodnoty a odepřel jí nárok na odpočet DPH, protože dospěl k závěru, že žalobkyně mohla a měla vědět o podvodu na DPH, kterým byla zasažena přijatá plnění od společnosti KG Holding, s.r.o.. Přímý dodavatel žalobkyně KG Holding jako tzv. missing trader[1], který si v původním daňovém přiznání uměle navýšil daň na vstupu za účelem snížení vlastní daňové povinnosti, na základě postupu k odstranění pochybností dodatečně přiznal daň, kterou ale dobrovolně neuhradil.

OZP a jejich práva na přístup k soudu

OZP a jejich práva na přístup k soudu

Stěžovatel se ústavní stížností domáhal zrušení rozhodnutí, kterými mu byl jmenován procesní opatrovník, v podobě advokáta, v průběhu pracovněprávního soudního sporu. Ústavní soud mu dal za pravdu zrušením napadených rozhodnutí. Obecné soudy porušily jeho právo na spravedlivý proces. K ustanovení opatrovníka chyběl zákonný důvod a byla mu tak odebrána možnost v řízení hájit si svá práva sám. ÚS zrušil rozhodnutí obecných soudů, kterými bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu podle čl.38/2 Listiny základních práv a svobod[1]. V dnešním reportu si nastíníme průběh řízení.

Agentury práce

Agentury práce

Dne 5.12.2023 byl prezidentu republiky postoupen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., nebo-li zákon o zaměstnanosti. Návrh zákona si posvítil například na větší ochranu zaměstnanců agentur práce, které fungují jako zprostředkovatelé práce.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nejenom milovníci hledání pokladu by si měli zkontrolovat, zda se někde na území ČR nenachází orná půda, vodní plocha, či třeba klasická parcela, jejíž vlastník je nedostatečně identifikován a mohl by tak připadnout právě Vám. Úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) totiž spustil akci, která má státu pomoci srovnat nejasnosti v katastru nemovitostí, a hlavně pomoci krajům a obcím s jejich rozvojem. ÚZSVM zveřejnil vskutku obsáhlý seznam nemovitostí, které mají nedostatečně identifikovaného vlastníka a ten, pokud se do konce roku nepřihlásil a neprokázal svůj vlastnický titul, o nemovitost přišel. Na konci roku 2023 totiž uběhla lhůta daná novým občanským zákoníkem. Stále bezprizorní majetek pak propadl státu.

Test nízké kapitalizace

Test nízké kapitalizace

Podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů.

Majetek zajištěný v trestním řízení

Majetek zajištěný v trestním řízení

Poslaneckou sněmovnou schválený zákon byl dne 20.10.2023 předán prezidentovi republiky k podepsání. Jedná se o novelizaci zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a dalších souvisejících zákonů.

Novelizace vychází z Analýzy zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku, kterou v roce 2013 zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně odbor bezpečnostní politiky. Smyslem analýzy bylo zjistit převažující problémy správy zajištěného majetku. Stávající právní úprava počítala s větším množstvím správců zajištěného majetku, a to jak ze státní i soukromé sféry. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení dosud ukládal primární odpovědnost za zajištěný majetek orgánům činným v trestním řízení. Důvodová správa k novelizaci se vyjadřuje o určité roztříštěnosti subjektů vykonávajících tuto správu.